Deklaracja dostępności Strona I Liceum Ogólnokształcącego

I Liceum Ogólnokształcące zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowejhttps://loradzyn.pl/Strona I Liceum Ogólnokształcącego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2019 r. są dostępne.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Grodzka.
 • E-mail: dyrektor@loradzyn.pl
 • Telefon: 83 352 80 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
 • Adres: Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski
 • E-mail: dyrektor@loradzyn.pl
 • Telefon: 83 352 80 28

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: I LO w Radzyniu Podlaskim, ul. Partyzantów 8

Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Partyzantów.

Do wejścia: wchodzi się bezpośrednio z placu szkoły, w holu szkoły znajdują się  schody bez podjazdu dla wózków i bez windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku brak windy dla niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach, jednakże dostanie się tam jest możliwe tylko z pomocą pracowników szkoły.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko przy hali sportowej.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych (budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).