KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim (ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski, telefon kontaktowy: (83 352 80 28) reprezentowanym przez dyrektora szkoły.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: maciej.celinski@outlook.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na szkole oraz realizacji zawartych przez nią umów.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/Pana zgoda.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
  działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z I Liceum
  Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim przetwarzają dane osobowe, dla których
  Administratorem jest I Liceum Ogólnokształcące.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
  ograniczenia przetwarzania, a także;
 • w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych
  odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. do Prezesa
  Ochrony  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
  z obowiązującym prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana tych danych ma charakter dobrowolny.