Radzyń Podlaski: Przebudowa i remont pomieszczeń części socjalnej i sanitariatów przy sali gimnastycznej
Numer ogłoszenia: 159810 - 2011; data zamieszczenia: 15.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: I Liceum Ogólnokształcące , ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie, tel. 83 3528028, faks 83 3528028.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont pomieszczeń części socjalnej i sanitariatów przy sali gimnastycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowe wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn. _Przebudowa i remont pomieszczeń części socjalnej i sanitariatów przy sali gimnastycznej I-go Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim_. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w branżach: - budowlanej, - sanitarnej - elektrycznej W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie wskazanym przedmiarami robót, stanowiącymi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączonymi do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): (załącznik nr 1A, 1B, 1C do SIWZ) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia.: a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; b) uporządkowanie terenu objętego placem budowy; c) wszelkie inne prace nie ujęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 36 miesięcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.27.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegające na: 1) Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: a) Poprzez wprowadzenie rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonych w dokumentacji; zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji zadania i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy b) Poprzez konieczność dokonania istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej; Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zmieniającej warunki pozwolenia na budowę; projekt wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego c) Poprzez wprowadzenie nieistotnych odstępstw od dokumentacji projektowej; ich wprowadzenie wymaga każdorazowego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i pisemnej zgody Zamawiającego 2) Zmianie terminu zakończenia robót, spowodowanego warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót 3) Zmianie dotyczącej obniżenia wysokości wynagrodzenia wskutek zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia 4) Zmianie wynikającej z działania siły wyższej 5) Zmianie wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loradz.republika.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Partyzantów 8, pokój nr 18 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2011 godzina 14:00, miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Partyzantów 8 pokój nr 18 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie