Zapytanie ofertowe (2016 r.)

Wymiana częściowa instalacji elektrycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zapytanie ofertowe (2014 r.)

Wymiana częściowa instalacji elektrycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zapytanie ofertowe (2014 r.)

Zapytanie ofertowe zakup komputerów i oprogramowania do pracowni komputerowej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do szkolnej pracowni komputerowej.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta w wysokości 44144,00 złożona przez firmę ICTEDU Sp. z o. o. ul. Edwarda Dembowskiego 16 lok.1 02-784 Warszawa. Protokół z postępowania o wyłonienie wykonawcy został przekazany drogą elektroniczną wszystkim oferentom i pozostaje do wglądu w dokumentacji szkoły.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do szkolnej pracowni komputerowej, instalacja, oraz integracja z istniejącą szkolną siecią komputerową.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – Specyfikacja zamówienia
 3. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych dostaw
Przetarg (2011 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę łącznika do sali gimnastycznej.

Przebudowa i remont pomieszczeń części socjalnej i sanitariatu przy sali gimnastycznej. Przetarg nieograniczony.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik nr 1A – Projekt budowlany – /Projekt architektoniczno-budowlany łącznika/
 4. Załącznik nr 1B – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 5. Załącznik nr 1C – Przedmiar branża budowlana
 6. Załącznik nr 1C – Przedmiar branża sanitarna
 7. Załącznik nr 1C – Przedmiar branża elektryczna
 8. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
 9. Załącznik nr 3a – Formularz oświadczenie w trybie art.22 ustawy Pzp
 10. Załącznik nr 3b – Formularz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 11. Załącznik nr 4 – Formularz wykaz wykonanych robót
 12. Załącznik nr 5 – Formularz wykaz osób
 13. Załącznik nr 6 – Formularz oświadczenie
 14. Załącznik nr 7 – Wzór umowy