Kliknij na wybraną grafikę, aby zobaczyć ją w większym rozmiarze:

 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1., informujemy, że:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z II Zjazdem Absolwentów zgodnie z w/w Rozporządzeniem jest I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iodolo@loradzyn.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji II Zjazdu Absolwentów
  I LO w Radzyniu Podlaskim i utrzymania za zgodą absolwentów kontaktu
  z nimi co najmniej do czasu organizacji kolejnego Zjazdu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a) w/w Rozporządzenia.
 6. W związku z organizacją II Zjazdu Absolwentów dane osobowe uczestników mogą być podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organizacja II Zjazdu Absolwentów jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba zgłaszająca swój udział jest zobowiązana do podania danych osobowych.